Официална позиция на ПРОФОН за новите промени в Закона за авторското право

Снимка: © artnovini.com СОФИЯ. „Новите промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), прекратяват дейността на организациите за колективно управление на права, които нямат регистрация за това”, се казва в увода към официалната позиция на ПРОФОН относно направените промени в закона, които вече са в сила. Предлагаме на вашето внимание пълния текст, който получихме на редакционната поща:


НА 12 МАРТ т.г. влязоха в сила последните изменения в Закона за авторското право и сродните му права. След мащабната ревизия на закона от 2011 г., фокусирана предимно върху колективното управление, новите промени от този месец прецизират допълнително законовата уредба, насочена към прозрачното функциониране на организациите в сектора на колективното управление на права. Измененията целят да продължат и доразвият закона по посока на ефективното прилагане на добрите европейски практики, които гарантират правата на артисти, автори и продуценти и същевременно улесняват и защитават ползвателите, давайки им възможност и правна сигурност за договаряне на едно гише за съответния вид права само с надлежно регистрираната за това организация, която е удостоверила своята представителност и административен капацитет пред Министерство на културата.

Всички ползватели следва да бъдат информирани, че законодателят предприе мерки за внасяне на по-категорични и изрични правила в дейността на организациите за колективно управление, отчитайки стриктно тяхната представителна власт и реалните им възможности да отговарят на високите стандарти на този международен по същността си пазар. Промените в закона внесоха допълнителна яснота при процедурите за регистрация и пререгистрация на организациите за колективно управление на права. Важно постижение на закона са и текстовете, които се стремят да ограничат негативните практики на пазара на колективното управление на права и всички онези действия на организации като Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), които се възползват от липсата на информираност сред ползвателите относно действителното съдържание на закона и правата за колективно управление, които всяка организация притежава. С промените от тази седмица законът вече въвежда и изрични санкции срещу такова поведение от организации, които дискредитират системата на колективно управление на права. Санкциите, предвидени в ЗАПСП, за организация, която упражнява дейност по колективно управление на права, извън обхвата на издаденото й от министъра на културата удостоверение или по отношение на права, които не са й отстъпени изрично, са в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева.

Собствениците на търговски обекти, в които звучи музика, като хотели, барове, ресторанти и магазини, трябва да са наясно, че според Закона за авторското право и сродните му права ЕАЗИПА категорично няма правомощията да управлява права за публично изпълнение на музикални записи от репертоара на ПРОФОН. Затова и е в противоречие със закона всяко отстъпване на права от страна на ЕАЗИПА от името на артисти и продуценти, представлявани от ПРОФОН. По същия начин, и радиостанции и телевизии, в чиито програми звучи музика от огромния репертоар на ПРОФОН, не биха могли да уредят правата за ефирно излъчване или предаване по кабел/сателит на този репертоар чрез организацията ЕАЗИПА. Законът вече е пределно ясен по този въпрос и всяко отклонение от предписанията на ЗАПСП ще доведе до ангажирането на отговорността на ЕАЗИПА чрез налагането на административна санкция от страна на Министерство на културата.

Законът отива и по-далеч, като с новите текстове на своите Преходни и заключителни разпоредби предвижда, че всички организации за колективно управление на права, които продължават дейността си без удостоверение за регистрация от Министерство на културата или извън обхвата на получената регистрация, следва незабавно да преустановят тази дейност.

Всички ползватели от медийния сектор, сектора на препредаването и публичното изпълнение, които желаят да получат правна сигурност при уреждането на права за музиката, която използват чрез договори с дружества за колективно управление, следва да се обърнат към надлежно регистрираните за това организации в зависимост от представлявания от тях репертоар. По този начин ползватели не само ще изпълнят надлежно изискванията на закона, но ще бъдат сигурни, че заплатените от тях възнаграждения ще бъдат ефективно изплатени на онези правоносители, чиято музика реално се използва.

Повече информация относно представителната власт на ПРОФОН и регистрацията на дружеството в Министерство на културата може да бъде намерена на интернет страницата www.prophon.org, както и на сайта на Министерство на културата.

* * *

ПРОФОН e творческо сдружение с нестопанска цел, което защитава и управлява права, сродни на авторското право - тези на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. От 1998 г. до момента ПРОФОН се превърна в най-представителната музикална организация в България за колективно управление на сродни права, като представлява 90% от българския и световен музикален репертоар у нас. ПРОФОН е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за взаимно представителство с лицензиращи организации от цял свят.

Сдружението управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява звукозаписите на трите мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни лейбъла, както и репертоара на над 180 от най-изявените български изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи.

Source Article from http://artnovini.com/art-mix/muzika/1392-oficialna-pozicia-na-profon-za-novite-promeni-v-zakona-za-avtorskoto-pravo.html